Kāpēc mēs    Noformēšana    Kredīts    Apmaksa    Garantija    Piegāde    Kontakti
Latvian   Russian
+371 22 333 845
+371 20 792 111

Garantija


SIA ”DELMER” garantē preces kvalitāti 24 mēnešu laikā no dienas, kad prece ir izsniegta klientam.

Garantija attiecas uz preces ražošanas defektiem. Gadījumā, ja tiek konstatēts ražošanas defekts, Jums ir tiesības pieprasīt preces remontu, ja remonts nav iespējams vai veikt remontu ir nelietderīgi – preces apmaiņu.
Pamatojums garantijas pakalpojuma saņemšanai ir Mēbeļu Piegādes Līgums. Nepieciešamības gadījumā SIA ”DELMER” ir tiesīga piesaistīt ekspertīzes biroju lai pārliecinātos, ka defekts ir radies ražošanas procesā nevis nepienācīgas lietošanas un kopšanas, piegādes un montāžas (ja klients pats ir veicis piegādi vai montāžu) rezultātā. Par ekspertīzes veikšanu klients tiek bridināts un saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu izmaksas sedz puse, kura ir atbildīga par defekta rašanās iemesliem.

 Garantijas pakalpojuma saņemšanai ir jārīkojas šādi:
1. iesniegt parakstītu brīvā formā noformētu garantijas pakalpojuma pieteikšanas iesniegumu un kopā ar maksājuma apliecinājumu (pavadzīmi un čeku vai bankas maksājuma uzdevumu) jāiesniedz SIA ”DELMER” veikala.
2. Garantija neietekmē patērētāja tiesības vērsties ar prasījumu, ja viņam pārdota līguma noteikumiem neatbilstoša prece.

 Līguma noteikumiem neatbilstoša prece

Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu 2 gadu laikā no preces saņemšanas dienas, ja uzskata, ka viņam ir pārdota prece, kas neatbilst līguma noteikumiem.
Kārtību, kādā piesakāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci, nosaka 2006.gada 01. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 631 „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu”.
Piesakot prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci, ir jānoformē brīvā formā prasījuma pieteikums, nosūtot to uz e-pasta adresi: info@sapnumebeles.lv.

SIA ”DELMER” 10 dienu laikā pēc prasījuma pieteikuma saņemšanas sniedz rakstisku atbildi par pieņemto lēmumu attiecībā uz prasījuma pieteikumā izvirzīto prasību.

 UZMANĪBU! SIA ”DELMER” nenes atbildību par:
- preces bojājumiem, kas radušies Jūsu vainas vai neuzmanības dēļ (patstāvīgi saņemta prece no noliktavas, patstāvīgi veikta piegāde, uznešana, montāža u.tml.);
- bojājumiem, kas radušies, izmantojot preci mērķiem, kam tā nav paredzēta;
- dabisku preces nolietošanos.

Lūdzam pārbaudiet preci jau saņemšanas brīdī!

Jūs vienmēr varat ar mums sazināties par jebkuru Jums interesējošu jautājumu un piedāvājumu : +371 22333845, e-pasts:info@sapnumebeles.lv.

Novēlam Jums patīkamus pirkumus !
Ar cieņu, sapnu_virezka kolektīvs.

Content